കരൂരിൽ മഞ്ചു ബിജു ( കേരള കോൺ.(എം) പ്രസിഡണ്ടാവും


പാലാ: എൽ.ഡി.എഫിന് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച കരൂരിൽ കേരള കോൺ.(എം)-ലെ മഞ്ചു ബിജു പ്രസിഡണ്ടാവും.
അല്ലപ്പാറ 9 -)0 വാർഡിൽ നിന്നുമാണ് മഞ്ചു ബിജു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മഞ്ചുവിന് 120 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത്. കരൂരിൽ
പ്രസിഡണ്ടു സ്ഥാനം പട്ടികജാതി വനിതാ സംവരണമാണ്. കേരള കോൺ. (എം) ഉൾപ്പെട്ട ഇടതുമുന്നണിക്ക് 15-ൽ 10 സീറ്റാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.