എം ജീ സർവകലാശാല നാളെത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു.

.പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല നാളെ (മാർച്ച് 6) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്.

(പി.ആർ.ഒ/39/323/2021)

വൈവാവോസി

ആറാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. (ത്രിവത്സരം - റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്), പത്താം സെമസ്റ്റർ ബി.എ./ ബി.കോം./ ബി.ബി.എ. - എൽ.എൽ.ബി. (പഞ്ചവത്സരം - സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്) കോമൺ ജനുവരി 2021 പരീക്ഷകളുടെ വൈവാവോസി മാർച്ച് 15 മുതൽ 22 വരെ എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ നടക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

(പി.ആർ.ഒ/39/324/2021)

പരീക്ഷകേന്ദ്രം

മാർച്ച് 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് വർഷ ബി.എസ് സി. എം.എൽ.ടി. (2008ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്‌പെഷൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് - അദാലത്ത് - സ്‌പെഷൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് 2018) പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികൾ സീപാസ് (എസ്.എം.ഇ.) ഗാന്ധിനഗർ സെന്ററിൽ പരീക്ഷയെഴുതണം.

(പി.ആർ.ഒ/39/325/2021)

പരീക്ഷ തീയതി

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. സ്‌പെഷൽ എജ്യൂക്കേഷൻ (ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസെബിലിറ്റി/ലേണിംഗ് ഡിസെബിലിറ്റി - 2019 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി - ക്രെഡിറ്റ് ആന്റ് സെമസ്റ്റർ) പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും. പിഴയില്ലാതെ മാർച്ച് ഒൻപതുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ മാർച്ച് 10 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ മാർച്ച് 12 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. റഗുലർ വിദ്യാർഥികൾ 210 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 55 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

(പി.ആർ.ഒ/39/326/2021)

പരീക്ഷഫലം

2019 നവംബറിൽ നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മാർച്ച് 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.