ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40 പേർക്ക്

ഇന്ന് 23/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത് 41 പേർ.

 22/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട FHC യിൽ വെച്ച് ആകെ 172 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 37

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1) ഡിവിഷൻ - 1 (7 പേർ)
a.19 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം.
b.16വയസ്സ്/കുട്ടി, 11വയസ്സ്/കുട്ടി(ഒരു കുടുംബം).സമ്പർക്കം.
c.16വയസ്സ്/കുട്ടി,10 വയസ്സ്/കുട്ടി(ഒരു കുടുംബം)സമ്പർക്കം.
d.53 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം
e.65 വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം

2)ഡിവിഷൻ -2(ഒരാൾ)
20 വയസ്സ്/പുരുഷന്.ഉറവിടം അവ്യക്തം
 
3)ഡിവിഷൻ -5(രണ്ട് പേർ)
a.84 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പർക്കം
b.14 വയസ്സ്/കുട്ടി.സമ്പർക്കം

4) ഡിവിഷൻ -6(മൂന്ന് പേർ)
a.54വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം
b.78വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം
c.49വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം

5)ഡിവിഷൻ -12(ഒരാൾ)
 24വയസ്സ്/പുരുഷൻ.ഉറവിടം അവ്യക്തം

6)ഡിവിഷൻ -14(രണ്ട് പേർ)
 a.47 വയസ്സ്/പുരുഷൻ .സമ്പർക്കം
 b.64 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പർക്കം 

7)ഡിവിഷൻ -16(ഒരാൾ)
 27 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം 
   
8)ഡിവിഷൻ -18(ഒരാൾ)
 45വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം

9)ഡിവിഷൻ -19(രണ്ട് പേർ)
a.27വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം
b.22/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം
   
10)ഡിവിഷൻ-20(ഒരാൾ)
68 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം 

11)ഡിവിഷൻ-21(മൂന്ന് പേർ)
 a.59വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം
b.12വയസ്സ്/കുട്ടി.സമ്പർക്കം
c.76വയസ്സ്/പുരുഷൻ.ഉറവിടം അവ്യക്തം

12)ഡിവിഷൻ-22(മൂന്ന് പേർ)
a. 30 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം
 b. 32 വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം
 c. 26 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം
    
13)ഡിവിഷൻ-23(മൂന്ന് പേർ)
 a. 33 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം
b. 33 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 2 വയസ്സ്/കുട്ടി.(ഒരു കുടുംബം)സമ്പർക്കം
  
15)ഡിവിഷൻ-27(രണ്ട് പേർ)
 a.60 വയസ്സ്/സ്ത്രീ,25 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം

 ഇന്ന് 23/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട, PMC ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 3പേർക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1. ഡിവിഷൻ- 5(ഒരാൾ)
22 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പർക്കം.

2. ഡിവിഷൻ - 7(രണ്ട് പേർ)
a.67 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം
b.27 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം

ഇന്നലെ 23/10/2020 ഇടമറുക് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന RTPCR ടെസ്റ്റിൽ ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5 പേർക്കാണ്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1)ഡിവിഷൻ -1 (രണ്ട് പേർ)
a. 25 പുരുഷന്,24 സ്ത്രീ(ഒരു കുടുംബം).സമ്പർക്കം

2) ഡിവിഷൻ - 22 (മൂന്ന് പേർ)
a. 80 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പർക്കം.
b.4 വയസ്സ്/കുട്ടി,7 മാസം /കുട്ടി .സമ്പർക്കം.