പെരുമാറ്റചട്ടത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണം: മാണി സി കാപ്പൻ

പാലാ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മിന്നലിലും ഒട്ടേറെയാളുകളുടെ വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും കൃഷി നശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതുമൂലം കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. 

ഒറ്റ ഘട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ ഇനിയും പെരുമാറ്റചട്ടം തുടരുന്നത് അനാവശ്യമാണ്. വീട് നഷ്ടമായവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ദുരിതത്തിലാണ്. സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അടിയന്തരസഹായം പോലും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ദുരിത ബാധിതർക്ക് ദുരിതാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സം നേരിടുന്നു. 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പോലുള്ള അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നൽകി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകണമെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.