കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകൾ


കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 2,3,5,6,7, 9,10,11,12,50 പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 11, 20,26, കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 1, കിടങ്ങൂർ - 10, 13, 15, കുമരകം - 1,4, 11, 16, ആർപ്പൂക്കര - 10, വിജയപുരം - 14, കറുകച്ചാൽ - 11, തലയാഴം - 1,3, 11, 13 കൂട്ടിക്കൽ-12, പാറത്തോട് - 4,6,10, പുതുപ്പള്ളി - 5,8,13,18 വാകത്താനം - 15, തൃക്കൊടിത്താനം - 6,9,18 രാമപുരം - 4, 5, 6, 7,10,17 എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.  

നിലവില്‍ 37തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 170 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1. കോട്ടയം - 19, 18, 14, 48, 51, 23, 28, 29,49, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10,11,12,50

2. വൈക്കം - 7,5,9,16, 21

3. ഏറ്റുമാനൂർ - 1, 2,7,14, 20,4,5, 11, 12, 18, 23, 26, 30, 33, 34, 3,13

4. ചങ്ങനാശേരി - 15, 22, 28, 31,34

5. പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 11, 20, 26

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
================ 
 
6. മാടപ്പള്ളി - 2,4, 18, 19

7. അയ്മനം - 8, 9,5,6, 1,4,12,15,16,19

8. കുറിച്ചി - 3, 2,9

9. മുണ്ടക്കയം - 2, 3, 4, 7,14, 21, 13, 20

10. അതിരമ്പുഴ -22, 4, 9, 10, 12, 21

11. തിടനാട് - 5, 12

12. കറുകച്ചാൽ - 15, 2, 6, 8,13, 11

13. അയർക്കുന്നം - 4,10

14. രാമപുരം - 13, 4, 5, 6, 7,10,17

15. വിജയപുരം - 8,5, 14

16. മണർകാട് - 17, 14

17. കിടങ്ങൂർ - 6,10,13, 15

18. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - 10, 19, 21, 22

19. മാഞ്ഞൂർ- 1,3,8, 10, 14, 16

20.ആർപ്പൂക്കര - 3,7,10

21. പായിപ്പാട് - 3,6, 12, 13

22. പാറത്തോട് - 15, 4, 6, 10

23. മുളക്കുളം - 1,6, 13, 14

24. വാഴപ്പള്ളി - 5

25.. എരുമേലി-7, 19, 20

26. പുതുപ്പള്ളി - 4, 11, 17,5,8, 13, 18

27. ചിറക്കടവ്- 3, 17

28. കൂട്ടിക്കൽ - 9, 12

29. കുറവിലങ്ങാട് - 6, 1

30. മറവന്തുരുത്ത് - 3,9,14

31. മീനച്ചിൽ - 4,8,13

32. ഉദയനാപുരം-1,14

33. തീക്കോയി- 12

34. കുമരകം - 1,4, 11, 16

35. തലയാഴം - 1,3, 11, 13

36. വാകത്താനം - 15

37. തൃക്കൊടിത്താനം - 6,9,18