വെള്ളാരം കുന്നേൽ വി.എൻ രാജപ്പൻ നിര്യാതനായി.

പാലാ പയപ്പാർ വെള്ളാരം കുന്നേൽ വി.എൻ രാജപ്പൻ (77) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ