ളാലം ബ്ലോക്കിൽ റൂബി ജോസ് (കേ.കോൺ.എം)പ്രസിഡണ്ട്


പാലാ: ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടായി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)-ലെ റൂബി ജോസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മുത്താലി ഡിവിഷനിൽ നിന്നു മാണ് റൂബി വിജയിച്ചത്.മുൻ മുത്തോലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടു കൂടിയാണ് റൂബി

വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായി കെ. എസ്.സെബസ്ത്യൻ (ഇടതു സ്വത.) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പതിമൂന്ന് അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ 7 അംഗ കേ.കോൺ .(എം) ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.
എൽ.ഡി.എഫ് ധാരണ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷവും പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം കേ.കോൺ - (എം) നു തന്നെയാണ്.
വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു സ്ഥാനം ആദ്യരണ്ട് വർഷം ഇടതു സ്വതന്ത്രനും പിന്നീട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷം കേ .കോൺ - ( എ o) നു മായിരിക്കും.