പാലായിൽ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായിപാലാ മുരിക്കുംപുഴയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ (30/12/20) ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30pm ന് കാണാതായി. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ പാലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുക.

Update:

പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി.