ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംവരണവാര്‍ഡുകള്‍ നറുക്കെടുത്തുഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ കോട്ടയത്ത് നറുക്കെടുത്തു. കല്ലേക്കുളം, വളതൂക്ക് വാര്‍ഡുകളാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ സംവരണവാര്‍ഡുകള്‍. വനിതാ സംവരണവാര്‍ഡുകളും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

1    മേലുകാവ്    വനിത
2    മൂന്നിലവ്    വനിത
3    തലനാട്    ജനറല്‍
4    തീക്കോയി    വനിത
5    കല്ലേക്കുളം    പട്ടികജാതി
6    പാതാമ്പുഴ    ജനറല്‍
7    വളതൂക്ക്    പട്ടികവര്‍ഗം
8    പൂഞ്ഞാര്‍    വനിത
9    പിണ്ണാക്കനാട്    വനിത
10    തിടനാട്    ജനറല്‍
11    കൊണ്ടൂര്‍    വനിത
12    തലപ്പലം    വനിത
13    കളത്തുക്കടവ്    ജനറല്‍