ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരം; ഇന്ന് 54 പേർക്ക് കോവിഡ്

ഈരാറ്റുപേട്ട  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇന്ന്  കോവിഡ്  സ്ഥിരീകരിച്ചത് 54 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്  45 പേർ.

ഇന്ന് 19/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട ഷാദി മഹൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ആകെ 178 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 49

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1) ഡിവിഷൻ - 1 (ഒരാൾ)
 21 വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം

2) ഡിവിഷൻ - 2 (ഒരാൾ)
40 വയസ്/സ്ത്രീ.സമ്പർക്കം

3) ഡിവിഷൻ - 3 (ഒരാൾ)
 32 വയസ്സ്/പുരുഷൻ.സമ്പർക്കം

4) ഡിവിഷൻ- 6 (ഒരാൾ)
40 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം

5) ഡിവിഷൻ -8 (ഒരാൾ)
18 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം

6) ഡിവിഷൻ - 9(ഒരാൾ)
 35 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം

7) ഡിവിഷൻ -11 (രണ്ട് പേർ)
46 വയസ്സ്/പുരുഷന്. സമ്പർക്കം
50 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം

8) ഡിവിഷൻ - 12(ഒരാൾ)
 64 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം

9) ഡിവിഷൻ - 14(ഒരാൾ)
38 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

10) ഡിവിഷൻ -17 (രണ്ട് പേർ)
65 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 18 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. (ഒരു കുടുംബം).ഉറവിടം അവ്യക്തം.

11) ഡിവിഷൻ - 20 (ഒരാൾ)
16 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

12) ഡിവിഷൻ - 21(പത്ത് പേർ).
 a. 24 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
b. 32 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 63 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 3 1/2 വയസ്സ് കുട്ടി. സമ്പർക്കം.
c. 50 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.
d. 62 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം.
e. 16 വയസ്സ്/കുട്ടി, 16 വയസ്സ്/കുട്ടി, 16 വയസ്സ്/കുട്ടി, 43 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.(ഒരു കുടുംബം). സമ്പർക്കം.

13) ഡിവിഷൻ - 22 (പതിമൂന്ന് പേർ)
a. 40 വയസ്സ്/സ്ത്രീ,11 വയസ്സ്/കുട്ടി.(ഒരു കുടുംബം).സമ്പർക്കം
b. 12 വയസ്സ്/കുട്ടി, 49 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. (ഒരു കുടുംബം).ഉറവിടം അവ്യക്തം.
c. 21 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 27 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. (ഒരു കുടുംബം).ഉറവിടം അവ്യക്തം.
d. 43 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
e. 35 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.
f. 32 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
g.55 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
h. 8 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
I. 26 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.
J. 41 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.

14) ഡിവിഷൻ - 23(അഞ്ച് പേർ)
 a. 53 വയസ്സ്/പുരുഷൻ, 46 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 17വയസ്സ്/കുട്ടി.സമ്പർക്കം.
b. 42 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.
c. 40 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.

15. ഡിവിഷൻ -24 (രണ്ട് പേർ)
a. 64 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം.
b. 25 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം.

16. ഡിവിഷൻ - 25 (ആറ് പേർ).
a. 64 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 65 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. (ഒരു കുടുംബം).ഉറവിടം അവ്യക്തം.
b. 40 വയസ്സ്/പുരുഷൻ, 10 വയസ്സ്/കുട്ടി. (ഉറവിടം അവ്യക്തം).
c. 48 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
d. 56 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

ഇന്ന് 19/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട, PMC ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5 പേർക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1. ഡിവിഷൻ - 6(ഒരാൾ)
3 വയസ്സ്/കുട്ടി.

2. ഡിവിഷൻ -14 ( ഒരാൾ)
20 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.

3. ഡിവിഷൻ-22(ഒരാൾ)
 49 വയസ്സ്/പുരുഷന്.

4. ഡിവിഷൻ -23(ഒരാൾ)
25 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.

5. ഡിവിഷൻ-26(ഒരാൾ)
 37 വയസ്സ്/പുരുഷൻ