ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 48 പേർക്ക്

ഇന്ന് 20/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 48 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത് 13 പേർ.

ഇന്ന് 20/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട FHC യിൽ വെച്ച് ആകെ 126 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 43

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1) ഡിവിഷൻ - 1 (2പേർ )
     28/ വയസ്സ്/പുരുഷൻ, 
     21/പുരുഷൻ 
           സമ്പർക്കം 

2) ഡിവിഷൻ - 5(3പേർ )
    ഒരു കുടുംബം 
    30/പുരുഷൻ, 
     58/പുരുഷൻ, 
      53/സ്ത്രീ 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം 

3) ഡിവിഷൻ -6(ഒരാൾ)
     26വയസ്സ്/പുരുഷൻ. 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം 

4) ഡിവിഷൻ - 9(ഒരാൾ)
      67 വയസ്സ്/പുരുഷൻ
            ഉറവിടം അവ്യക്തം

5)ഡിവിഷൻ -10(ഒരാൾ )
    32വയസ്സ് /പുരുഷൻ 
    ഉറവിടം അവ്യക്തം 

6) ഡിവിഷൻ -11 (ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ)
     40 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 
     20വയസ്സ് /സ്ത്രീ, 
     16/പെൺകുട്ടി, 
     14/ആൺകുട്ടി. 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം

7) ഡിവിഷൻ - 13(ഒരാൾ)
     64 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. 
      ഉറവിടം അവ്യക്തം 

8) ഡിവിഷൻ - 15(ഒരാൾ)
     23വയസ്സ്/സ്ത്രീ.
    ഉറവിടം അവ്യക്തം.

9) ഡിവിഷൻ -16 (ഒരു
 കുടുംബത്തിലെ രണ്ട്
 പേർ)
     47വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 27 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. .ഉറവിടം അവ്യക്തം.

10) ഡിവിഷൻ - 18 (ഒരാൾ)
52 വയസ്സ്/പുരുഷൻ . ഉറവിടം അവ്യക്തം.

11) ഡിവിഷൻ -20 (മൂന്ന് പേർ ).
   a. 52വയസ്സ് /പുരുഷൻ 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം 
    b.രണ്ടര വയസ്സ് /ആൺകുട്ടി, 
    c.4/പെൺകുട്ടി 
സമ്പർക്കം 

 12) ഡിവിഷൻ - 22 (പത്തു പേർ)
    a. 51വയസ്സ് /പുരുഷൻ, 
    b. 20/പുരുഷൻ 
    c. 24/പുരുഷൻ 
    d. 22/സ്ത്രീ 
    (ഒരു കുടുംബം, സമ്പർക്കം )
   e. 58 /പുരുഷൻ, 
   f. 57/സ്ത്രീ 
    (ഒരു കുടുംബം, സമ്പർക്കം )
   g. 20/പുരുഷൻ, 
   h. 42/പുരുഷൻ, 
   i. 12/പെൺകുട്ടി 
   j. 13/ആൺകുട്ടി 
   ഉറവിടം അവ്യക്തം 

13)ഡിവിഷൻ -24
     രണ്ടു പേർ 
   64/ പുരുഷൻ 
    66/പുരുഷൻ 
   സമ്പർക്കം 
    
 14)ഡിവിഷൻ -25
     (8പേർ )
    a. 25വയസ് /പുരുഷൻ 
    b. 6/ആൺകുട്ടി 
    c. 4/പെൺകുട്ടി 
     (ഒരു കുടുംബം, 
      സമ്പർക്കം )
    d. 40/സ്ത്രീ 
    e. 9/ പെൺകുട്ടി 
    (ഒരു കുടുംബം, 
     സമ്പർക്കം ) 
    f. 43/സ്ത്രീ 
    g. 50/ പുരുഷൻ 
    h. 39/സ്ത്രീ 
   ഉറവിടം അവ്യക്തം 

15)ഡിവിഷൻ -27
      3പേർ 
    a. 24വയസ്സ് /സ്ത്രീ 
     (ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അന്തേവാസിനി, സമ്പർക്കം )
    b. 68/പുരുഷൻ 
    c. 47/പുരുഷൻ 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം 
 

ഇന്ന് 20/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട, PMC ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2 പേർക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1. ഡിവിഷൻ - 25(ഒരാൾ)
32 വയസ്സ്/പുരുഷൻ 

2. ഡിവിഷൻ -22( ഒരാൾ)
47 വയസ്സ്/പുരുഷൻ 

ഇന്നലെ ഇടമറുകിൽ നടത്തിയ RTPCR ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയവർ 
  3 പേർ 
   
  1. ഡിവിഷൻ -17
     a.49/പുരുഷൻ, 
     b. 40/സ്ത്രീ, 
     c. 19/സ്ത്രീ 
 
പുതിയ രോഗികൾ -48
ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ -294
പുതിയ രോഗമുക്തർ -13
ആകെ രോഗമുക്തർ -493
===================