ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40 പേർക്ക്

ഈരാറ്റു പേട്ടയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് കണക്കിൽ വർധനവ്.  ഇന്ന്  ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ  കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത് 47 പേർ.

ഇന്ന് 22/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട FHC യിൽ വെച്ച് ആകെ 172 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 37

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1) ഡിവിഷൻ - 1 (2പേർ )
   38/ വയസ്സ്/പുരുഷൻ, 
    37/സ്ത്രീ .ഉറവിടം അവ്യക്തം 

2)ഡിവിഷൻ -3(5പേർ)
     a. 45/പുരുഷൻ 
     b. 37/സ്ത്രീ 
     (ഒരു കുടുംബം) 
     ഉറവിടം അവ്യക്തം 
     c. 37/സ്ത്രീ 
     d. 13/ആൺകുട്ടി 
     e. 10/ ആൺകുട്ടി 
     (ഒരു കുടുംബം)സമ്പർക്കം 
 

3)ഡിവിഷൻ -4(ഒരാൾ)
  43വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

4)ഡിവിഷൻ -5(ഒരാൾ)
   22/പുരുഷൻ .ഉറവിടം അവ്യക്തം 

5)ഡിവിഷൻ -6(ഒരാൾ )
  29/പുരുഷൻ .സമ്പർക്കം 

6)ഡിവിഷൻ -9(2പേർ )
    a. 33/പുരുഷൻ 
    b. 58/സ്ത്രീ ,സമ്പർക്കം 

7)ഡിവിഷൻ -10(ഒരാൾ)
  45/പുരുഷൻ .ഉറവിടം അവ്യക്തം 
   
8)ഡിവിഷൻ -11(ഒരാൾ)
  68/പുരുഷൻ .ഉറവിടം അവ്യക്തം 

9)ഡിവിഷൻ -12(4പേർ)
    a. 63/പുരുഷൻ 
    b. 53/സ്ത്രീ .ഒരു കുടുംബം 
    (ഉറവിടം അവ്യക്തം)
    c. 29/പുരുഷൻ ,സമ്പർക്കം 
    d. 26/പുരുഷൻ ,ഉറവിടം അവ്യക്തം 
    
10)ഡിവിഷൻ-16(ഒരാൾ)
   43/പുരുഷൻ ,ഉറവിടം അവ്യക്തം 

11)ഡിവിഷൻ-19(ഒരാൾ)
    55/സ്ത്രീ ,സമ്പർക്കം 

12)ഡിവിഷൻ-21(9പേർ)
     a. 25/പുരുഷൻ 
     b. 45/സ്ത്രീ 
     c. 19/സ്ത്രീ 
      (ഒരു കുടുംബം)
      സമ്പർക്കം 
     d. 24/പുരുഷൻ 
     e. 52/സ്ത്രീ 
     f. 20/പുരുഷൻ 
     (ഒരു കുടുംബം) 
     സമ്പർക്കം 
     g. 33/പുരുഷൻ 
      (സമ്പർക്കം)
     h. 36/സ്ത്രീ 
      (സമ്പർക്കം)
     i. 43/സ്ത്രീ 
      ഉറവിടം അവ്യക്തം

13)ഡിവിഷൻ-22(ഒരാൾ)
    30/ പുരുഷൻ(സമ്പർക്കം)
    
14)ഡിവിഷൻ-23(ഒരാൾ)
   29/പുരുഷൻ (സമ്പർക്കം)

15)ഡിവിഷൻ-25(3പേർ)
     a. 41/സ്ത്രീ 
     b. 20/സ്ത്രീ 
     c. 17/പുരുഷൻ 
     (ഒരു കുടുംബം)സമ്പർക്കം 

16)ഡിവിഷൻ-26(3പേർ)
     a. 35/പുരുഷൻ 
      (ഉറവിടം അവ്യക്തം)
     b. 40/പുരുഷൻ 
      (ഉറവിടം അവ്യക്തം)
     c. 28/പുരുഷൻ 
      (ഉറവിടം അവ്യക്തം)

 
ഇന്ന് 22/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട, PMC ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2 പേർക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1. ഡിവിഷൻ - 22(ഒരാൾ)
76/വയസ്സ്/സ്ത്രീ 

2. ഡിവിഷൻ -1( ഒരാൾ)
46വയസ്സ്/സ്ത്രീ 

ഇന്നലെ ഇടമറുകിൽ നടത്തിയ RTPCR ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയത് 
  ഒരാൾ 
   
  1. ഡിവിഷൻ -8
    39/പുരുഷൻ, 
     
    
 

===================