ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 27 പേർക്ക് കോവിഡ്


ഇന്ന് 06/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ്  സ്ഥിരീകരിച്ചത് 27 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ രോഗമുക്തി നേടിയത് 4 പേർ.

ഇന്ന് 06/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട ഷാദി മഹൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ആകെ  89 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 25

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

1) ഡിവിഷൻ - 2  (രണ്ട് പേർ)
a. 34വയസ്സ്/സ്ത്രീ, സമ്പർക്കം.
b. 49വയസ്സ്/സ്ത്രീ, സമ്പർക്കം.

2) ഡിവിഷൻ - 3 (ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3പേർ ഉൾപ്പടെ, അഞ്ച് ആളുകൾ)
a. 36 വയസ്സ്/ സ്ത്രീ, 16 വയസ്സ്/കുട്ടി, 12 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ. സമ്പർക്കം.
b. 40 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.
c. 47 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം.

3) ഡിവിഷൻ - 6(ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 ആളുകൾ)
55 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 33 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 12 വയസ്സ്/കുട്ടി, 10 വയസ്സ്/കുട്ടി, 3 വയസ്സ്/കുട്ടി. സമ്പർക്കം

4) ഡിവിഷൻ - 11  (ഒരാൾ)
24 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

5) ഡിവിഷൻ - 12 (ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ)
41 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 18 വയസ്സ്/പുരുഷൻ, 12 വയസ്സ്/കുട്ടി, 5.5 മാസം/കുട്ടി
 സമ്പർക്കം.

6) ഡിവിഷൻ -14(ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ)
29 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 10 വയസ്/കുട്ടി, 7 വയസ്സ്/കുട്ടി, 1 വയസ്സ്/കുട്ടി. സമ്പർക്കം.

7) ഡിവിഷൻ 15 - (ഒരാൾ)
52 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

8) ഡിവിഷൻ 20- (രണ്ട് പേർ)
a.49 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം
b.34 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. സമ്പർക്കം

9) ഡിവിഷൻ 26-(ഒരാൾ)
63 വയസ്സ്/സ്ത്രീ സമ്പർക്കം.

ഇന്ന് 06/10/2020 ന് PMC ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും പോസ്റ്റീവ് ആയത് 2 പേർ.

രോഗംസ്ഥിരീകരിച്ചവർ

1. ഡിവിഷൻ - 3 (ഒരാൾ).
44 വയസ്സ്/പുരുഷൻ.ഉറവിടം അവ്യക്തം.

2. ഡിവിഷൻ - 20  (ഒരാൾ)
29 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.