ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഇന്ന് 17 പേർക്ക് കോവി ഡ്

ഇന്ന് 21/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട മുൻസിപ്പൽ പരിധിയിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 17 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത് 8 പേർ.

ഇന്ന് 21/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട, PMC ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 17 പേർക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ.

1. ഡിവിഷൻ - 1 (രണ്ട് പെർ)
38 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 8 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

2. ഡിവിഷൻ -2 ( ഒരാൾ)
43 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.

3. ഡിവിഷൻ- 7(ഒരാള്)
 50 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

4. ഡിവിഷൻ - 8(ഒരാൾ)
25 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

5. ഡിവിഷൻ-19 (ഒരാൾ)
 25 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം.

6. ഡിവിഷൻ- 21 (ഒരാൾ)
18 വയസ്സ്/പുരുഷന്. ഉറവിടം അവ്യക്തം. 

7. ഡിവിഷൻ- 23(ഒരാള്)
33 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പർക്കം.

8. ഡിവിഷൻ -24(ഒരാള്)
50 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

9. ഡിവിഷൻ- 25. (ആറ് പെർ).
68 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 61 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 43 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 35 വയസ്സ്/സ്ത്രീ,16 വയസ്സ്/കുട്ടി, 7 വയസ്സ്/കുട്ടി. (ഒരു കുടുംബം). ഉറവിടം അവ്യക്തം.

9. ഡിവിഷൻ 27 ( രണ്ട് പെർ).
49 വയസ്സ്/പുരുഷന്. സമ്പർക്കം.
30 വയസ്സ്/പുരുഷന്. സമ്പർക്കം.