ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 14 പേർക്ക് കോവിഡ്

 


ഇന്ന്  ഈരാറ്റുപേട്ട  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ്  സ്ഥിരീകരിച്ചത് 14 പേർക്ക് ആണ്.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ രോഗമുക്തി നേടിയത് 21പേർ.

ഇന്ന് 05/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട ഷാദി  മഹൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ആകെ  103 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി
പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 11
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

1) ഡിവിഷൻ - 9  (ഒരാൾ )
85വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം. കാരക്കാട് നടന്ന കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി.

2) ഡിവിഷൻ - 11 (അഞ്ച് പേർ)
a. 54 വയസ്സ്/ പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം. കാരക്കാട് നടന്ന കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി.
b. 40 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. സമ്പർക്കം. കാരക്കാട് നടന്ന കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി.
c. 41 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 9 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർ. സമ്പർക്കം.
d. 65 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

.


3) ഡിവിഷൻ - 20 - (രണ്ട് പേർ)
 8 വയസ്സ്/കുട്ടി, 5 വയസ്സ്/കുട്ടി. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

4) ഡിവിഷൻ - 21  (ഒരാൾ)
39 വയസ്സ്/പുരുഷൻ. ഉറവിടം അവ്യക്തം.

6) ഡിവിഷൻ - 22 (ഒരാൾ)
 22 വയസ്സ്/പുരുഷൻ
 സമ്പർക്കം.

7) ഡിവിഷൻ -28(ഒരാൾ)
37/സ്ത്രീ ഉറവിടം അവ്യക്തം.

.


ഇന്ന് 05/10/2020 ന് PMC ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും പോസ്റ്റീവ് ആയത് 3 പേർ.

രോഗംസ്ഥിരീകരിച്ചവർ

1. ഡിവിഷൻ - 12 (ഒരാള്).
46 വയസ്സ്/പുരുഷൻ- ഉറവിടം അവ്യക്തം.

2. ഡിവിഷൻ - 16  (രണ്ട് പേർ).
52 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 26 വയസ്സ്/സ്ത്രീ. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർ,സമ്പർക്കം.